Thông tin tài chính dự án

Để đạt mục tiêu phát điện NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SUỐI SẬP 3 vào Quý I/2010, kể từ khi bắt tay vào triển khai Dự án tới nay: Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và toàn thể CBNV của SBM., JSC luôn ý thức được rằng ngoài việc triển khai và thực hiện theo tiến độ của Dự án thì một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc góp phần làm lên thành công của Dự án đó là nguồn Tài chính cung cấp cho Dự án đặc biệt trong tình hình tài chính của nước ta hiện nay.

Ngay từ những ngày đầu triển khai Dự án Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 02/2007/QN-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2007 với các nội dung chính : Tổ chức Triển khai, thực hiện dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 – Phù Yên – Sơn La với mục tiêu phát điện vào Quý II/2010.
Cho đến thời điểm hiện nay việc thu xếp vốn cho dự án đã cơ bản được hoàn thành
– Nguồn Tài chính đảm bảo cho Dự án là 3 nguồn sau:
+ Vốn tự có: 35% Tổng giá trị công trình.
+ Vốn vay Ngân hàng phát triển ( Vốn ưu đãi ): 50% Tổng giá trị công trình
+ Vay Ngân hàng thương mại: 15% Tổng giá trị công trình
I/ Tiến độ triển khai, thực hiện Dự án:
Đến 30/8/2008 dự án đã triển khai đúng tiến độ đề ra, khối lượng thực hiện ước đạt 20% tổng khối lượng công trình.
II/ Kế hoạch khai thác nguồn tài chính cho Dự án.
Đến nay dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 – Phù Yên – Sơn La đã xác định được:
Tổng mức đầu tư sau thuế VAT là: 318.000.000.000 (VNĐ)
Tổng mức đầu tư trước thuế VAT là: 294.000.000.000 (VNĐ)
(Hai trăm chín mươi tư tỷ đồng)
Kế hoạch vốn đã được huy động cụ thể như sau: 
* Vốn tự có: 35% ≈ 110.000.000.000 (Đ)
1. Năm 2007: Các cổ đông sáng lập góp 5% VĐL = 10.000.000.000 (Đ).
Trong đó:
– Công đoàn Công ty Điện lực 1: 40% = 4.000.000.000 (Đ)
– Công đoàn Điện lực Sơn La: 28% = 2.800.000.000 (Đ)
– Công ty CP.ĐT&PT Bình Minh: 27% = 2.700.000.000 (Đ)
– Công ty CP.ĐTXD&TM Điện lực Miền Bắc: 5% = 500.000.000 (Đ)
(Đến 31/12/2007 Các cổ đông sáng lập đã góp đầy đủ vốn điều lệ huy động lần 1 năm 2007).
2. Năm 2008: Các cổ đông sáng lập góp 15% VĐL = 30.000.000.000(Đ)
3. Năm 2009: Số vốn góp còn lại là: 70.000.000.000 (Đ)
– Ưu tiên cho các cổ đông sáng lập mua hết số cổ phần được quyền chào bán theo tỷ lệ góp vốn ban đầu của các Cổ đông sáng lập.
– Nếu các cổ đông sáng lập không mua hết sẽ chào bán theo quy định của Pháp luật.
– Thời hạn chào bán từ ngày 01/01/2009 đến ngày ngày 31/12/2009.
* Vốn vay Ngân hàng phát triển Việt Nam (Vốn ưu đãi): 50% ≈ 147.000.000.000(VNĐ)
Cùng với sự lỗ lực của hai bên (Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh) để đi đến cung cấp một khoản tín dụng ưu đãi cho Dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3- Phù Yên – Sơn La. 
Ngày 15 tháng 8 năm 2008, Hợp đồng tín dụng số: 04/2008/HĐTDĐT-NHPT giữa Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã được ký kết với các điều khoản cụ thể sau:
– Ngân hàng (Bên cho vay): Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn La.
– Chủ đầu tư (Bên vay): Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
– Số tiền vay: 147.000.000.000 (VNĐ) (Một trăm bốn mươi bẩy tỷ đồng)
– Thời gian vay: 8 năm (Trong đó 02 năm ngắn hạn)
– Lãi suất vay: 11,4%/năm
– Mục đích sử dụng vốn vay: Các khoản vay dùng để thanh toán cho các chi phí hợp lý và hợp pháp (Không bao gồm nhập khẩu thiết bị) phục vụ cho việc đầu tư Dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3, công suất 14 MW tại Bản Mòn, xã Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
* Vốn vay Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Sở giao dịch III (Vốn thương mại): 15 % ≈ 37.000.000.000 (VNĐ) 
Ngày 14 tháng 8 năm 2008, Hợp đồng tín dụng số: 986307/2329335/ HĐTD/2008 giữa 03 bên: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Sở giao dịch III.
– Ngân hàng (Bên cho vay): Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Sở giao dịch III.
– Số tiền vay: Số tiền tối đa là: 2.220.000 USD (Hai triệu hai trăm hai mươi ngàn Đôla Mỹ),
– Mục đích sử dụng vốn vay: để thanh toán phần chi phí nhập khẩu thiết bị.