Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

tại đây: http://www.mediafire.com/file/6adctm5w23rzr1i/BCTKgiuaniendodaduockiemtoansoatxet.pdf/file