Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Npfaqj4XwYJF9T07wl4o10eyhzroyPfE/view?usp=sharing