Báo cáo tình hình quản trị năm 2020

Download Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/jum56id5o8cyvgk/Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_nam_2020.pdf/file