Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh – Chi nhánh Thái Bình

Download file: Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh – Chi nhánh Thái Bình tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1NJAqT0s-3diIjB_zzSgk7uuyFMibGfTF/view?usp=sharing