CBTT Báo cáo tài chính và giải trình Lợi nhuận sau thuế giữa niên độ Quý II năm 2023

Download file tài liệu Báo cáo tài chính và giải trình Lợi nhuận sau thuế giữa niên độ Quý II năm 2023 tại đây:

Báo cáo tài chính và giải trình Lợi nhuận sau thuế giữa niên độ Quý II năm 2023