CBTT Chốt danh sách cổ đông thực hiền quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Download file tài liệu CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiền quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1OSJZRMlXCAohaiOfwS7Q_BejlZpFo6eK/view?usp=sharing