CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Download file tài liệu CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1kULIdfFsQJ9LNrU_EuVFed1G3IRKOLSC/view?usp=sharing