CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Download file tài liệu CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại đây:

CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành