Báo cáo tài chính niên độ Quý III năm 2022

Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý III/2022 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1OvsvtJvbMgsGTgk1x0FmtS_DRQqrozEv/view?usp=sharing