Công bố Nghị quyết và Biển bản họp Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019