Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên SBM năm 2022

Download Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/17v5rCjHGQcnIyWb77Gt2ccQHyJNZDOUE/view?usp=sharing