Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lại Đắc Bình

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lại Đắc Bình: