Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 27/4/2023 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đây là kỳ Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023, mở ra định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2023 – 2028. Đại hội có sự tham dự của Quý Cổ đông đại diện cho các Tổ chức, cá nhân, cá nhân ủy quyền và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo đương nhiệm của SBM.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Tại Đại hội đã đánh giá năm 2022 là năm cuối cùng của giai đoạn 2018 – 2023; là một năm có nhiều thách thức đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bởi dịch bệnh, thời tiết cực đoan, sự thay đổi của các điều luật hiện hành. SBM cũng không là ngoại lệ. Với nhiều nỗ lực từ phía Ban điều hành, của toàn thể CBCNV và sự thuận lợi khi lượng mưa tại các NMTĐ nhiều; SBM đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đã thực hiện vượt kế hoạch năm 2022 đề ra.

Theo Báo cáo đánh giá của HĐQT, năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng mạnh so với năm 2021, cụ thể:

Cũng trong năm 2022, SBM hoàn thành chi trả cổ tức 20% bằng tiền (15% năm 2021, tạm ứng 10% năm 2022) với số tiền lũy kế 105,5 tỷ đồng và 10% bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 450,5 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Căn cứ tình hình SXKD 2022 và cân đối dòng tiền, cổ tức năm 2022 chi trả là 30% vốn điều lệ. Đồng thời, tất cả các công tác: tài chính, đóng nộp NSNN, ATVSLĐ, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ các NMTĐ, PCCC, PCLB, TKCN… đều được thực hiện đúng thời gian, đúng theo quy định của Pháp luật. Công tác vận hành NMTĐ an toàn ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị. Đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả chạy máy, chủ động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ. Nổi bật trong tháng 3/2022, công tác sửa chữa lớn NMTĐ Suối Sập 3 hoàn thành vượt tiến độ 14 ngày so với kế hoạch đề ra đem lại sản lượng tăng thêm ước tính 0,96 triệu kWh. Tháng 10/2022, hoàn thành vượt tiến độ 4 ngày công tác sửa chữa lớn NMTĐ Tà Cọ, đem lại sản lượng tăng thêm ước tính 1,4 triệu kWh. Bên cạnh đó, thu nhập và những phúc lợi của Người lao động trực thuộc SBM tương đối tốt, lương bình quân 18,5 triệu đồng, tăng so với năm 2021 là 3,3%.

Mục tiêu và những kế hoạch trong năm 2023

Để tạo đà cho kế hoạch những năm tới, SBM đặt mục tiêu năm 2023 phát triển bền vững, từng bước trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực vận hành – sản xuất – kinh doanh điện năng trong lĩnh vực thủy điện vừa và nhỏ và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới. Trong năm 2023, kế hoạch đề ra về sản lượng điện đạt 180,4 triệu kWh, doanh thu 247,2 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế 109,3 tỷ đồng. Cũng tại Đại hội, đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 để chỉ đạo, điều hành, dẫn sắt và kiểm soát SBM ngày càng phát triển bền vững – thịnh vượng.

Hội đồng quản trị bao gồm các Uỷ viên:

Ban kiểm soát gồm có:

Cũng tại đại hội, các cổ đông đều thống nhất, xác định phương châm hành động của SBM là “An toàn – Hiệu quả – Công nghệ – Con người”, với các nhóm giải pháp đồng bộ, toàn diện: vận hành ổn định các NMTĐ, sử dụng tối đa hiệu quả nguồn nước, chủ động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị; cập nhật và nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước và áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến trong sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để trong 05 năm tới, SBM đạt mục tiêu dẫn đầu trong khối vận hành thủy điện vừa và nhỏ và sẽ tạo đột phá đối với những ngành tiềm năng đầu tư mới như: điện mặt trời, điện gió, năng lượng tái tạo…

Đại hội đồng cổ đông thường niên SBM năm 2023 đã kết thúc tốt đẹp trong không khí phấn khởi và tin tưởng vào định hướng phát triển của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Tường Thế Huy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua
Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội
Đại hội nhất trí 100% bầu ra Đoàn chủ tịch, Ban thư kí, Ban kiểm phiếu
Ông Lại Hợp Quốc – Thành viên Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
Ông Vũ Minh Tú – Chủ tịch Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Bà Bùi Tuyết Vân – Kế toán trưởng SBM trình bày các tờ trình liên quan tại Đại hội

Các cổ đông đóng góp ý kiến các nội dung liên quan tại Đại hội
Ông Lê Đình Lượng – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu tại Đại hội
Ông Nguyễn Tài Tuân – Trưởng ban bầu cử trình bày Quy chế và các nội dung liên quan đến bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-208 ra mắt tại Đại hội
Quý Cổ đồng đã thông qua tất cả các nội dung trình tại Đại hội với 100% nhất trí
Toàn thể Quý cổ đông, Ban điều hành SBM chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội