Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Quý cổ đông download tài liệu dưới đây: