Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2020

Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2020 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1XZTvu4VESEHy0sf6QDlL2cOXUY4EcVAi/view?usp=sharing