Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/11Z9ryDvMV__xIeEgbNCbttqC9tYVvcOo/view?usp=sharing