Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Download file tài liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1kGcmlhse9MdixbBkpp4KTgVUL-Kz0Eyj/view?usp=sharing

 

Bài viết trước đó Báo cáo tài chính năm 2020