Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Download file tài liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại đây:

https://www.mediafire.com/file/ncllsvwx8efof4g/Baocaotaichinh2020daduockiemtoan.pdf/file

Bài viết trước đó Báo cáo tài chính năm 2020