Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1t2u0zGPmRVA956t4OpG-VZbs_WT1F0Ss/view?usp=sharing