Quan hệ cổ đông

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 14/09/2017

  I. Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh   II. Quyết định về việc chấp thuận đăng ký …

  07/08/2017

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2017 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1O2ZtgpS5SX6YlLhOEiMdxn55WM-1gaTC/view?usp=sharing …

  28/07/2017

  Download file tài liệu báo cáo tài chính bán niên 2017 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1n1DN6GkB9W31adH0k3PXSPYHa1ZOaIwh/view?usp=sharing …

  16/04/2017

  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh …