Quan hệ cổ đông

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 24/09/2016

  Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 68/2014//QH XIII do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 15h00 ngày 24 tháng 09 năm 2016 tại phòng họp Công ty, số 3 An …

  10/09/2016

  Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Hội đồng quản trị - SBM thông báo đến …

  24/06/2016

  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh …

  13/04/2016

  Đúng 18h00, ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Nhà hàng Nam Long (Số 1, Trấn Vũ) Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức "Tiệc chiêu đãi mừng thành công Đại hội đồng …

  11/04/2016

  Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 68/2014//QH XIII do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư …

  27/03/2016

  Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2013. Hội đồng quản trị - SBM thông báo đến …

  20/10/2015

  Để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới. Ngày 13 tháng 10 năm 2015 Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc …