Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2020 và công văn giải trình

Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2020 và công văn giải trình tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1LJCQ4xNJ4IYti-9F64xXJouax7QeefYk/view?usp=sharing