Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2020 và công văn giải trình

Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2020 và công văn giải trình tại đây:

http://www.mediafire.com/file/vmo1v995oxtfrjq/Bao_cao_tai_chinh_giua_nien_do_quy_I_nam_2020_0001.pdf/file