Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2021 và công văn giải trình

Tải Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2021 và công văn giải trình tại đây: