Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2021 và công văn giải trình

Tải Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2021 và công văn giải trình tại đây:

https://www.mediafire.com/file/9dzc6z3dh4w2xd3/Cong_van_so_103%252C104_va_Bao_cao_tai_chinh_giua_nien_do_Quy_1_nam_2021.1.pdf/file