Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Download file tài liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1EUS9bkMd7Hku00iQ5lonU92xy9JMlUoF/view?usp=sharing