Báo cáo quản trị

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • 25/07/2023

  Download file tài liệu Công bố cung cấp thông tin về quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty SBM tại đây: Công bố cung cấp thông tin về quản trị 6 tháng đầu năm 2023 …

  25/07/2023

  Download file tài liệu Công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 tại đây: Công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 …

  30/01/2023

  Download file tài liệu Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 tại đây: Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 …

  28/01/2022

  Download file: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1G5flx-zDuu9VxROWZxFSgTX6Y_z_Pt-d/view?usp=sharing …

  30/07/2021

  Download file: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1sI4TOwRlswYM_iH-8GkXe004t9BeAOx9/view?usp=sharing …

  01/02/2021

  Download Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1HHyB7IEOqU8mp096bi5Z8h3XkRipRTBa/view?usp=sharing …

  19/03/2020

  Download Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1J_RcS0nuMVGYMZCB7ioyjZyWpI1i6RjX/view?usp=sharing …