Báo cáo quản trị

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • 28/01/2022

  Download file: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 tại đây: https://www.mediafire.com/file/fs6svmcs7veqxac/CBTTbaocaoquantri2021.pdf/file …

  30/07/2021

  Download file: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 tại đây: https://www.mediafire.com/file/0k8dm96tc8nvzvh/BCQC6thangdaunam2021.pdf/file …

  01/02/2021

  Download Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 tại đây: https://www.mediafire.com/file/jum56id5o8cyvgk/Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_nam_2020.pdf/file …

  19/03/2020

  Download Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 tại …