Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã kiểm toán

Download file: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã kiểm toán và công văn giải trình LNST bán niên năm 2021 so với năm 2020 tại đây: