Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét năm 2018

Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét năm 2018 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1yBBvRioj6UEffQa3GxLRB78kpn74WdBF/view?usp=sharing