Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2020

Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2020 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1XLAiNSPJWC7o0-jLDjwPvudOqP3NGdq1/view?usp=sharing