Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020

Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1tJWJMx94dl6I40doagNjYX-B6C-rVZMo/view?usp=sharing