Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2021

Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2021 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1E5LPo5PSH2C2373cy5lZIZ0Z7xLpSqAE/view?usp=sharing