Báo cáo tài chính năm 2013

Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính kế toán ngày 31/12/2013 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.