Báo cáo tài chính thường niên 2019

Download file tài liệu báo cáo tài chính thường niên 2019 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1QnT_exvqEpYFpx3gs2_NgwP9X74MWtKx/view?usp=sharing