Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019

Download file tài liệu báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/13vsRXibfHo6tE_SXMS5sJvJ2DErFCPw0/view?usp=sharing