Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2019

Download file tài liệu Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2019 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1uocDmkg1JgEyuG3RbsosUwWFNlDzwSaU/view?usp=sharing