Thông tin tài chính

  • Không có chuyên mục
  • 07/08/2017

    Download file tài liệu Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2017 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1O2ZtgpS5SX6YlLhOEiMdxn55WM-1gaTC/view?usp=sharing …

    28/07/2017

    Download file tài liệu báo cáo tài chính bán niên 2017 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1n1DN6GkB9W31adH0k3PXSPYHa1ZOaIwh/view?usp=sharing …