CBTT Báo cáo tài chính niên độ Quý IV năm 2022

Download file tài liệu CBTT Báo cáo tài chính niên độ Quý IV năm 2022 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1amWiyVV34OBrmM57T1CexOkk1kT6Bhz8/view?usp=sharing