Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần 9