Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh lần thứ 12

Download chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh lần thứ 12 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1qmdhkQAj-REilgcVnAlsjKXJj52SoX2E/view?usp=share_link