Quan hệ cổ đông

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 19/01/2022

  Download file: Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của SBM tại đây: https://drive.google.com/file/d/1EnzsYpZFGq2mfA91IwrGPXxUB6Zcf1XO/view?usp=sharing …

  18/01/2022

  Download file: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 tại đây: https://www.mediafire.com/file/hbizyvg3g9uu0k9/CBTTBaocaotaichinhQuyIV2021.pdf/file …

  17/01/2022

  Download file: Công bố thông tin quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu SBM tại …

  10/01/2022

  Download file: Công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại đây: https://drive.google.com/file/d/1jUe_CC_CTQbk5kf5jTWA7zAkv_5LQLKR/view?usp=sharing …

  17/12/2021

  Download file: Công báo thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SBM tại …

  13/12/2021

  Download file: Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ đông có quyền biểu quyết đang lưu hành tại …

  13/12/2021

  Download file: Công bố thông tin báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, 2020 tại …

  13/12/2021

  Download file: Công bố thông tin về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, 2020 tại …

  30/11/2021

  Download file: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền tại …

  30/11/2021

  Download file: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1yTZblNl833LzaRZa6YtfG6ARiOoqjlD9/view?usp=sharing …