Thông tin tài chính (Menu)

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • 19/04/2021

  Tải Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2021 và công văn giải trình tại đây: https://drive.google.com/file/d/13TXXw1VC5-weMq61w7NU86f7tOhCaRoB/view?usp=sharing …

  04/03/2021

  Download file Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại đây: https://drive.google.com/file/d/1kGcmlhse9MdixbBkpp4KTgVUL-Kz0Eyj/view?usp=sharing …

  04/03/2021

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại đây: https://drive.google.com/file/d/1kGcmlhse9MdixbBkpp4KTgVUL-Kz0Eyj/view?usp=sharing   …

  01/02/2021

  Download Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1HHyB7IEOqU8mp096bi5Z8h3XkRipRTBa/view?usp=sharing …

  16/10/2020

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2020 tại …

  12/08/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ tại đây: https://drive.google.com/file/d/1tJWJMx94dl6I40doagNjYX-B6C-rVZMo/view?usp=sharing   …

  12/08/2020

  Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1tJWJMx94dl6I40doagNjYX-B6C-rVZMo/view?usp=sharing …

  20/07/2020

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2020 tại đây: https://www.mediafire.com/file/pbnk77fkrj1dr39/BCTC_giua_nien_do_Quy_II-2020.pdf/file …

  17/04/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2020 tại …

  17/04/2020

  Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2020 và công văn giải trình tại …