Thông tin tài chính (Menu)

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị
 • 04/03/2021

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại đây: https://www.mediafire.com/file/ncllsvwx8efof4g/Baocaotaichinh2020daduockiemtoan.pdf/file …

  01/02/2021

  Download Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 tại đây: https://www.mediafire.com/file/jum56id5o8cyvgk/Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_nam_2020.pdf/file …

  16/10/2020

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2020 tại …

  12/08/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ tại …

  12/08/2020

  Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 tại …

  20/07/2020

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2020 tại đây: https://www.mediafire.com/file/pbnk77fkrj1dr39/BCTC_giua_nien_do_Quy_II-2020.pdf/file …

  17/04/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2020 tại …

  17/04/2020

  Download tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ quý I năm 2020 và công văn giải trình tại …

  19/03/2020

  Download Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 tại …

  24/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo tài chính thường niên 2019 tại đây: https://www.mediafire.com/file/0rnj8yls6vfjadn/Baobaothuongniennam2019.pdf/file …