Tiến độ thi công tuần 15

Đập: Khối lượng công việc đã thực hiện trong tuần:

Tổng khối lượng bê tông đã thi công được: 3155,22m3. Trong tuần 15, khối lượng bê tông thi công đạt 775m3. Đang thực hiện triển khai đào hố móng giai đoạn II.

Hầm dẫn nước: Tổng chiều dài hầm chính theo thiết kế là: 2,96 Km. Đã hoàn thành công tác đào với tổng chiều dài 1,77 Km.

Nhà máy và kênh xả: Công tác đào đất đá hố móng đạt: 360.000m3.

Đào bốc xúc giảm tải do sạt trượt theo thiết kế mới đến cao trình 207,00m.

Đào mương thoát nước tại cao trình 220,00m.

Tháp điều áp: Thi công đến cơ cao trình: 290,6m.

Bài viết trước đó Thông báo mời thầu